ચાલતી પટ્ટી

"આ બ્લોગના માધ્યમથી સૌ શિક્ષક મિત્રોને ઉપયોગી થવાનો અમારો એક નાનકડો પ્રયાસ છે, મનોજ સુથાર બી.આર.સી કો- ઓર્ડીનેટર ભાભર"

Golden Moments

મારા વિશે

સુથાર મનોજભાઈ તેજરામભાઈ  (બી.આર.સી.ભાભર)
 

* જન્મ તારીખ :- ૨૯/૦૯/૧૯૮૯
* વતન:- મું.પો.બેણપતા.સુઈગામ  જિ. બનાસકાંઠા ૩૮૫૫૭૦
* કાયમી સરનામું:- શ્રીનાથ નગર ભાગ - ૨ વાવ રોડ , ભાભર તા.ભાભર જિ. બનાસકાંઠા ૩૮૫૩૨૦
* મોબાઈલ નંબર :- 9099206800
* વ્યાવસાયિક શિક્ષણ: પીટીસી. એમ.એ. બી.એડ .
* ખાતામાં દાખલ તારીખ:-૨૩/૦૪/૨૦૧૦
* પ્રથમ નિમણૂંક :- ચાળા પ્રાથમિક  શાળા તા-સુઈગામ  જી-બનાસકાંઠા
* હાલની નિમણુક :- બી.આર.સી ભાભર
તા-ભાભર  જી-બનાસકાંઠા
* જન્મ સ્થળ :-મું.-બેણપ તા.સુઈગામ જિ. બનાસકાંઠા ૩૮૫૫૭૦.